Studenckie Koło Naukowe Mechaniki BudowliHistoria KołaSTUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

MECHANIKI BUDOWLI
(z kart historii)
1950 r.- powstają w Politechnice Krakowskiej dwa pierwsze Koła
Naukowe (w tym: KN Mechaniki Budowli; przy Katedrze Statyki
i Wytrzymało
ści Materiałów)
1954 r.- pierwszy raz Koło Naukowe zorganizowało konkurs- test
dla studentów, którzy chc
ą wstąpić do Koła;
Formy działalno
ści:
rozpoznanie zagadnie
ń,
opracowanie referatów i ich dyskusja na zebraniach Koła,
prezentacje na Uczelnianej i Ogólnopolskich Sesjach Kół Naukowych,
wakacyjne obozy Koła Naukowego (prace społeczno- u
żyteczne),
współpraca ze stowarzyszeniami naukowo- technicznymi.
WA
ŻNE DATY:
1950- pierwsze zebranie Koła,
1951- pierwsze publikacje w zeszytach Kół Naukowych,
1954- pierwszy konkurs- test,
1955-59- publikacje w „Biuletynie Kół PK”,
wycieczki na budowy „Dookoła Polski”,
1959-1961- przerwa w działalno
ści
1962- reaktywowanie działalno
ści KN,
powstaje sekcja „Statyków”,
1963- 4 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych,
- pierwszy obóz naukowo- badawczy (Ryn),
- wycieczka do o
środków naukowych (WAT, IPPT PAN, PW),
1964- zwiedzanie o
środków naukowych w PWr i PŚl,
- Ogólnopolska Sesja KN: 600- lecie UJ
(I nagroda- publikacja w Czasopi
śmie Technicznym),
- obozy naukowe w Proszowicach i Frydmanie,
- opracowanie „Bibliografii z 10 lat Konferencji Krynickiej”.
1965- wydanie pierwszego zeszytu „Prace Kół Naukowych PK”,
- 3 referaty na Ogólnopolskiej Sesji,
- udział w II Zje
ździe Metodycznym KN,
- wyró
żnienie złotą odznaka ZSP Koła Naukowego oraz
opiekunów (prof. R. Ciesielski i prof. S. Piechnik),
- wycieczka członków Koła tras
ą: Kijów- Krym- Moskwa
(nagroda),
- organizowanie dodatkowych konsultacji z mechaniki budowli
(„studenci- studentom”),
- obóz w Pi
ńczowie,
- wymiana z
ČUVT w Pradze.
1966- 4 referaty opublikowane w „Pracach Kół Naukowych”,
- wycieczka na budow
ę komina w Sierszy,
- obóz naukowy w Gołkowicach,
- udział w sesji Kół Naukowych w Pradze.
1967- 4 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych,
- obóz naukowy w Mszanie Dolnej.
1968- 4 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych,
- obóz naukowy w Limanowej,
- konsultacje „studenci studentom”.
1969- 3 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych,
- Ogólnopolska sesja Kół Naukowych w Gliwicach,
- specjalistyczne wycieczki: Polska Południowa,
- obozy naukowe w Rytrze i Ełku,
1970- 2 nagrody w Ogólnopolskiej Sesji KN,
- obóz naukowy w Kielcach,
- III Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych w Warszawie,
1971- poł
ączenie Kół z Wydziału Budownictwa Lądowego (Katedra
Statyki i Wytrzymało
ści Materiałów) oraz Budownictwa
Wodnego (Katedra Dynamiki Budowli),
- 4 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych,
- obóz naukowy w Tylmanowej,
- I nagroda w Ogólnopolskiej Sesji w Politechnice
Śląskiej.
1972- 4 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych,
- obóz naukowy w Bieczu,
- wycieczka do o
środków w Gdyni, Gdańsku i Warszawie,
- spotkania z byłych członkami Kół Naukowych pracuj
ącymi
zawodowo,
1973- 4 referaty na Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych,
- obóz naukowy w Starym S
ączu,
- spotkania z profesorami Uczelni,
- referat na sesji Kół Naukowych „Lato 1973”.
1974- 3 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych,
- 1 referat na Sesji Politechniki Krakowskiej w Szczyrku,
- obóz naukowy w Gorlicach.
1975- 2 referaty na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych,
- zagadnienia dynamiki masztów w referatach członków Koła,
- obozy naukowe w Łagowie i w Tyliczu,
- udział w Konferencji Krynickiej.
1976- 2 referaty na sesji w Krakowie, 3 referaty na sesji w Rzeszowie,
- spotkania z in
żynierami praktykami,
- obóz naukowy w Kro
śnie,
- zjazd „absolwentów Koła”.